Bolagsstyrning

Vasallen ägs till 100 procent av svenska staten genom Näringsdepartementet. Svenska staten är Sveriges största företagsägare och utövar en långsiktig och professionell förvaltning med värdeskapande som det övergripande målet.

Vasallen är ett konkurrensutsatt bolag och verkar under samma krav och villkor som övriga aktörer på marknaden, vilket bland annat medför att staten ställer marknadsmässiga krav på resultat och avkastning.

 

Regeringen har en särskild ägarenhet på Näringsdepartementet, vilken arbetar med en rad verktyg för att uppnå tydlighet och enhetlighet bland de statliga bolagen. Bland annat finns riktlinjer avseende extern ekonomisk rapportering och anställningsvillkor för personer i ledande ställning. Vidare har regeringen identifierat särskilda policyfrågor av stor vikt där företag med statligt ägande ska agera föredömligt. Det gäller framför allt hållbarhetsfrågor som till exempel jämställdhet, miljö, mångfald samt en frisk arbetsplats.

 

Ledningen och kontrollen av Vasallenkoncernen fördelas mellan aktieägaren, styrelsen och VD i enlighet med den svenska Aktiebolagslagen (ABL), bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

 

Sedan den 1 juli 2005 tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) av Stockholmsbörsen. Koden är också en del av regeringens ramverk för ägarförvaltningen och de principer som tillämpas i ägarpolicyn överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i Koden. Vasallen har under året anpassat styrningen så att Koden följs i för samtliga för Vasallen tillämpliga delar.

Styrelse

Charlotte Axelsson, f 1948

Styrelseordförande från 2010-04-27

Konsult Tidigare: VD, Arsenalen. VD, Familjebostäder. VD, Svenska Bostäder. VD, HSB Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag: Aff-forum

Utbildning: Förvaltningsekonom

Agneta Kores, f 1960

Styrelseledamot sedan 2009.

Länsöverdirektör, Västra Götalands län.

Tidigare: VD Familjebostäder i Göteborg AB. Regionchef Banverket Västra regionen. Fastighetsdirektör Göteborgs Universitet.

Övriga styrelseuppdrag: Infranord AB, BoPlats AB, AB Göteborg & Co, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen, Stiftelserna Wilhelm och Mattina Lundgrens Vetenskapsfond och Understödsfond.

Utbildning: Civilingenjör

Daniel Kristiansson, f 1974

Styrelseledamot sedan 2012.

Ämnessakkunnig, Näringsdepartementet

Tidigare: Vice President, Citigroup

Övriga styrelseuppdrag: AB Bostadsgaranti. Metria AB.

Utbildning: Civilekonom.

Tomas Werngren, f 1961

Styrelseledamot sedan 2007.

VD, Kommuninvest i Sverige AB.

Tidigare: Finanschef, SBAB. Finanschef, PK Hypotek.

Övriga styrelseuppdrag: SKL Kapitalförvaltning AB.

Utbildning: Universitetsstudier inom samhällsvetenskap och ekonomi.

Susanna Widaeus, f 1968

Styrelseledamot sedan 2017.

Head of Business Development, Ikano Bostad AB.

Tidigare: Portfolio Manager, SEB. Associate Director, Capital Markets Team, Jones Lang Lasalle. Transaction Manager/Projectleader, Savills.

Utbildning: Master of Science in Surveying

Bolagsstämmor

Torsdagen den 25 april 2098 klockan 10:30 håller Vasallen öppen årsstämma.
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
Anmälan: Senast den 18 april 2019 till Leif Rytter, Vasallen AB, Box 244, 701 44 Örebro.
E-post: leif.rytter@vasallen.se

En modern skärgårdsdröm

En modern skärgårdsdröm