Bolagsstyrning

Vasallen ägs till 100 procent av svenska staten genom Näringsdepartementet. Svenska staten är Sveriges största företagsägare och utövar en långsiktig och professionell förvaltning med värdeskapande som det övergripande målet.

Vasallen är ett konkurrensutsatt bolag och verkar under samma krav och villkor som övriga aktörer på marknaden, vilket bland annat medför att staten ställer marknadsmässiga krav på resultat och avkastning.

 

Regeringen har en särskild ägarenhet på Näringsdepartementet, vilken arbetar med en rad verktyg för att uppnå tydlighet och enhetlighet bland de statliga bolagen. Bland annat finns riktlinjer avseende extern ekonomisk rapportering och anställningsvillkor för personer i ledande ställning. Vidare har regeringen identifierat särskilda policyfrågor av stor vikt där företag med statligt ägande ska agera föredömligt. Det gäller framför allt hållbarhetsfrågor som till exempel jämställdhet, miljö, mångfald samt en frisk arbetsplats.

 

Ledningen och kontrollen av Vasallenkoncernen fördelas mellan aktieägaren, styrelsen och VD i enlighet med den svenska Aktiebolagslagen (ABL), bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

 

Sedan den 1 juli 2005 tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) av Stockholmsbörsen. Koden är också en del av regeringens ramverk för ägarförvaltningen och de principer som tillämpas i ägarpolicyn överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i Koden. Vasallen har under året anpassat styrningen så att Koden följs i för samtliga för Vasallen tillämpliga delar.

Styrelse

Charlotte Axelsson, f 1948

Styrelseordförande sedan 2010.
Tidigare: Vd vid HSB Stockholm, vd vid Svenska Bostäder, vd vid Familjebostäder och vd vid Arsenalen.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i ED Bygg Sverige AB, Kungsleden AB, Slättö VII AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening.
Utbildning: Förvaltningsekonom.

Agneta Kores, f 1960

Styrelseledamot sedan 2009.
VD vid Stena Fastigheter Göteborg AB.
Tidigare: Länsöverdirektör Västra Götalands län, vd vid Familjebostäder Göteborg AB,
Regionchef vid Banverket Västra regionen och Fastighetsdirektör vid Göteborgs Universitet.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Stena Fastigheter Göteborg AB inkl dotterbolag, i Infranord AB, i Fastighetsägarna GFR AB och i Svenska Ostindiska Companiet AB.
Utbildning: Civilingenjör.

Daniel Kristiansson, f 1974

Styrelseledamot sedan 2012.
Bolagsförvaltare vid enheten för statlig bolagsförvaltning inom Näringsdepartementet.
Tidigare: Stabschef vid Citigroup Tyskland, Vice President vid Citigroup Investment Banking.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i SBAB och i Stiftelsen Industrifonden.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tomas Werngren, f 1961

Styrelseledamot sedan 2007.
VD vid Kommuninvest i Sverige AB.
Tidigare: vVD vid Kommuninvest i Sverige AB samt Finanschef vid SBAB och PK Hypotek.
Övriga styrelseuppdrag: –
Utbildning: Universitetsstudier inom samhällsvetenskap och ekonomi.

Susanna Widaeus, f 1968

Styrelseledamot sedan 2017.
Affärsutvecklingschef på Ikano Bostad AB.
Tidigare: Portföljförvaltare vid SEB, Associate Director vid JLL samt Projektledare vid Savills.
Övriga styrelseuppdrag: –
Utbildning: Civilingenjör.

En modern skärgårdsdröm

En modern skärgårdsdröm