Bolagsstyrning

Vasallen ägs till 100 procent av svenska staten genom Näringsdepartementet. Svenska staten är Sveriges största företagsägare och utövar en långsiktig och professionell förvaltning med värdeskapande som det övergripande målet.

Vasallen är ett konkurrensutsatt bolag och verkar under samma krav och villkor som övriga aktörer på marknaden, vilket bland annat medför att staten ställer marknadsmässiga krav på resultat och avkastning.

 

Regeringen har en särskild ägarenhet på Näringsdepartementet, vilken arbetar med en rad verktyg för att uppnå tydlighet och enhetlighet bland de statliga bolagen. Bland annat finns riktlinjer avseende extern ekonomisk rapportering och anställningsvillkor för personer i ledande ställning. Vidare har regeringen identifierat särskilda policyfrågor av stor vikt där företag med statligt ägande ska agera föredömligt. Det gäller framför allt hållbarhetsfrågor som till exempel jämställdhet, miljö, mångfald samt en frisk arbetsplats.

 

Ledningen och kontrollen av Vasallenkoncernen fördelas mellan aktieägaren, styrelsen och VD i enlighet med den svenska Aktiebolagslagen (ABL), bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.

 

Sedan den 1 juli 2005 tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) av Stockholmsbörsen. Koden är också en del av regeringens ramverk för ägarförvaltningen och de principer som tillämpas i ägarpolicyn överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i Koden. Vasallen har under året anpassat styrningen så att Koden följs i för samtliga för Vasallen tillämpliga delar.

Styrelse

I samband med att aktierna i Vasallen AB fördes över till SBO AB den 28 oktober 2021 så valdes även en ny styrelse:

Christel Wiman, f 1950

Styrelseordförande.
Utbildning: Jur kand.
Huvudsaklig sysselsättning: Seniorkonsult, bl a projektledare i Borgerskapets Framtidsprojekt för nya seniorlägenheter.
Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i St Eriks vårdcentral AB, OneRepay AB, Eriksbergs catering AB, Stockholms köpmansklubb, Governo AB, The Winery Hotel AB
Tidigare befattningar: Vd Tågoperatörerna, Vd KFS Företagsservice, Vd Stockholms Hamn AB, förhandlingsdirektör Posten, förhandlingschef och vice vd Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Vd Sweden Hotels.

Lars Erik Fredriksson, f 1964

Styrelseledamot.
Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys
Huvudsaklig sysselsättning: Bolagsförvaltare på avdelningen för bolag med statligt ägande, Näringsdepartementet.
Andra väsentliga uppdrag: ordförande i OECD Working Party on State Ownership and Privatisation Practices, ledamot i Arlandabanan Infrastructure AB, Vasallen AB, EUROFIMA, Statens Bostadsomvandling AB, Öresundsbro Konsortiet Svensk-Danska Broförbindelsen,
SVEDAB AB, Svevia AB
Tidigare befattningar: Tidigare ansvarig för research & IT, CV Search AB, Stockholm. Skattehandläggare och specialist, Skattemyndigheten Uppsala.

Jessika Lundgren, f 1970

Styrelseledamot.
Utbildning: Byggnadsingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: Vd HSB Värmland
Andra väsentliga uppdrag: Ordförande Handelskammaren Värmland och styrelseledamot Löfbergs Fastigheter AB
Tidigare befattningar: Kollektivtrafikdirektör Region Värmland, Vice ordförande IF Hellton, Vd Värmlandstrafik AB, Vd Forshagabostäder, Forshaga Energi och Forshaga Fibernät AB, Affärsområdeschef Vasallen AB, Vd A9 Vasallen AB

Jan-Ove Östbrink, f 1957

Styrelseledamot.
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
Huvudsaklig sysselsättning: Bostadspolitisk expert, Sveriges Kommuner och Regioner.
Tidigare befattningar: Byrådirektör Bostadsstyrelsen, Planeringschef Järfälla kommun, Avdelningschef fysisk planering, infrastruktur och hållbar utveckling Stockholms läns landsting, Miljö- och samhällsbyggnadschef Nynäshamns kommun.

Håkan Steinbüchel, f 1958

Styrelseledamot.
Utbildning: Civilingenjör
Huvudsaklig sysselsättning: CEO Steinbüchel & Partners med bla större uppdrag för Pampas Marina
Andra väsentliga uppdrag: ONYX Näringslivsutveckling, ÅWL Arkitekter, Himmelsta Holding (Byggentreprenad)
Tidigare befattningar: Vd Specialfastigheter, Vd Vasallen, Vd Nordiska Kompaniet, Vd Skavsta Flygplats och Marknadschef Hufvudstaden